Fri frakt över 499:- ✔︎ Leverans normalt 2-3 arbetsdagar ✔︎ Leverans i Sverige

Code of Conduct

Här kan du läsa om de krav Teddykompaniet ställer på leverantörer och samarbetspartners.

Barnarbete

Barnarbete är förbjudet. En person som är yngre än sexton* eller som inte har slutfört obligatorisk utbildning i ett tillverkningsland där denna ålder är högre, får inte anställas i en fabrik som producerar eller tillverkar produkter från Teddykompaniet. 

*) Anställning av arbetare under sexton kan övervägas från fall till fall enligt International Labor Organisation (ILO) Convention 138.

Tvångsarbete

Straffarbete, arbete som utförs av interner eller kontraktsarbete vid produktion av Teddykompaniets produkter får ej förekomma. Allt arbete, inklusive övertid, ska utföras frivilligt.

Arbetstid och ersättningar

I lokalerna ska alla gällande nationella och lokala lagar om löner och arbetstider, inklusive lagar om lägsta lön, efterföljas. Om aktuell standardlön för fabriker är högre ska den efterföljas. Nationella och lokala regler för anställningsförmåner måste efterföljas. Normal arbetstid får inte överstiga 48 timmar/vecka med en dags ledighet under en sjudagarsperiod. Om övertidsarbete är nödvändigt ska alla arbetare få betalt för det arbete som utförs utöver normal arbetstid.

Hälsa och säkerhet

Lokalerna måste kunna garantera att alla anställda arbetar i en hälsosam och säker miljö. Det gäller även sovsalar. Teddykompaniet förväntar sig att alla lokaler informerar sina anställda om brandskydd, nödutgångar, rätt användning av säkerhetsutrustning, grundläggande första hjälpen och avyttrande av eventuellt farligt avfallsmaterial.

Missförhållanden, diskriminering

Anställda i tillverkningslokalerna ska behandlas med värdighet och respekt. Ingen anställd eller arbetssökande ska utsättas för missförhållanden eller osedvanliga disciplinära förfaranden eller diskriminering på grund av etnisk bakgrund, religion, ursprung, politiska åsikter, sexuell läggning, ålder eller kön. 

Meddela principer

Anställda i tillverkningslokalerna ska informeras om dessa regler (se fliken ovan "Missförhållanden, diskriminering") både muntligt och skriftligt och regelbundet erbjudas utbildning om dessa regler. 

Mottagande av gåvor

Teddykompaniet tolererar inte lokaler som inte bedriver sin affärsverksamhet enligt etisk och korrekt norm, eller som använder mutor eller som erbjuder gåvor eller tjänster för att öka sin konkurrenskraft.

Miljöpåverkan

Teddykompaniet har en sund miljöpolicy och ser till att avyttrande och återvinning av avfall hanteras på rätt sätt. Lokalerna måste följa alla gällande lagar som gäller miljö och avyttrande av toxiska material. Teddykompaniet försöker bedriva affärsverksamhet i lokaler som har så låg påverkan på miljön som är möjlig. Likaså försöker Teddykompaniet kontinuerligt minimera produktionens påverkan på miljön.

Föreningsfrihet

Teddykompaniet erkänner alla anställdas rätt att välja (eller inte välja) att engagera sig i lagligt sanktionerade organisationer eller föreningar som inte är inblandade i någon olaglig verksamhet.

Övervakning

Teddykompaniet har rätt att utföra regelbundna besök på arbetsplatser och kontrollera arbets- och levnadsförhållanden, inklusive granskning av produktionsdokumentation och produktionsrutiner och av information om arbetstider och löneutbetalning. Detta för att försäkra att dessa principer efterföljs. Även om Teddykompaniet har rätt att säga upp relationen med en leverantör eller samarbetspartner, ser man på Teddykompaniet till att alla problem som upptäcks vid granskning så snabbt som möjligt åtgärdas. Teddykompaniet kräver att en godtagbar skriven rättelseåtgärdsplan upprättas om problem påträffas vid en granskning. Om åtgärderna inte utförs kan det leda till att affärsrelationen upphör.

Uppfyllelse av tillämpliga lagar

Tillverkningslokalerna måste uppfylla de nationella lagar i det land där affärsverksamheten bedrivs, alla lokala lagar, regleringar eller standarder som gäller deras affärsverksamhet och de industristandarder som har upprättats för varje plats. Om meningsskiljaktighet angående föregående lagar, regleringar eller standarder och bestämmelserna i det här dokumentet förekommer gäller bestämmelsen med högsta standard.